Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 1


Adalet Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen gardiyanlık alımı memur adaylarının belirli şartlardan geçmesi sonucu son aşama olan Mülakat kısmı ile tamamlanmaktadır. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyenlerin mülakat sınavından başarılı ile geçmesi gerekmektedir. O halde bu yayınımızda Adalet Bakanlığının Gardiyanlık Mülakat Sorularını sizler için cevaplayalım. 


👉2023 yılında gardiyan maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyorsanız ;

👉Gardiyanlık Mesleği Hakkında Tüm Merak Edilen Bilgiler aşağıdaki bağlantımızdadır ; 


Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 1


📍Yargıtay'ın görevi nedir ve Yargıtay üyeleri kim tarafından seçilmektedir? Cevap: Yargıtay , mahkemeler tarafından verilen kararları inceleyerek bir karara bağlanması ile görevli adli yargı koludur. Yargıtay üyelerinin tamamını ise Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) seçmektedir. 📍Adli Arama nedir? Cevap: Hakim tarafından verilen kararla yapılan ev ve işyeri aramasıdır.
📍Önleme araması nedir? Cevap: Suç işlenmeden önceki aşamada yapılan arama biçimidir.
📍Keenlemyekün nedir? Cevap: Hukuki bir işlemin sonuç doğurmaması demektir.
📍Sübut nedir? Cevap: Suçun delillendirilmesi, ispatıdır.

📍İcbar nedir? Cevap: Bir kişiyi bir şeye ya da bir şeyleri yapmaya zorlamaktır. 📍Mükerrir nedir ? 
Cevap: Tekrar suç işleyen kişiye denir.

📍Adli Sicil Kaydı nedir?
Cevap: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösteren kayıt.

📍Bihakkın Tahliye nedir?
Cevap: Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş, tüketmiş olmak.
📍Mevcutlu ne demektir? 
Cevap: Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir.

📍 Tutuklama nedir ? Cevap: Tedbirdir. Soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır.
📍Adalet nedir?
Cevap: Yasaların herkes için eşit bir şekilde kullanılmasının sağlamasıdır.  

📍Hak nedir?
Cevap: Kişinin hukuken sahip olduğu menfaatlerdir.

📍 Müdafi nedir?
Cevap: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatıdır.

📍Suç nedir?
Cevap: Kanun tarafından zararlı olduğu için yasaklanan davranışlardır.


📍Ceza nedir?
Cevap: Herhangi bir suç karşısında uygulanan yaptırımlardır. 

📍Cezaevlerinde iç ve dış güvenlikten kimler sorumludur?
Cevap: 
Cezaevlerinde iç güvenlikten  Adalet Bakanlığı sorumlu iken, dış güvenlikten ise İçişleri Bakanlığı sorumludur.

📍 İsticvap kavramını açıklayınız?
Cevap: Kişinin kendi aleyhine olan hususlarda hakim tarafından sorgulanmasıdır.

📍Şüpheli, Sanık, Tutuklu, Hükümlü ve Hükümözlü kavramlarını açıklayınız?

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişidir.
Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir.
Tutuklu: Soruşturma veya kovuşturma aşamasında kaçma veya delilleri karartma şüphesi vb. nedenlerle tutuklanarak hürriyeti kısıtlanan kişidir.
Hükümlü: Ceza yargılaması neticesinde hakkında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşen kişidir.
Hükümözlü: Yerel mahkemece verilen mahkumiyet hükmü henüz kesinleşmemiş ancak halen tutuklu bulunan kişidir. Hükümözlülere “hükmen tutuklu” da denilmektedir. Her kavram ayrı ayrı aşağıda kısaca açıklanmıştır.


📍 İlam nedir?
Cevap: İlam, gerçekleşmiş olan bir davanın nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgedir.  

📍 Muhakeme kelimesinin anlamı nedir?
Cevap: Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir kanıya varmaktır. Akıl yürütme.

📍İnfaz nedir?
Cevap: Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi durumudur. 

📍Yakalama emri nedir?
Cevap: Çağrıldığı halde mahkeme teşrif etmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan emirdir. Cumhuriyet Başsavcısının isteği üzerine hakim ve mahkemeler tarafından çıkartılır.

📍Müşteki nedir?
Cevap: Suçtan zarar görerek mağdur olan ve şikayet hakkını kullanan kişidir.  


📍Sorgu nedir?
Cevap: Şüpheli veya sanığın hakim tarafından ifadesi alınarak soru ya da sorular sorulmasıdır.

📍Soruşturma ve Kovuşturma kavramlarını nedir?
Cevap: Soruşturma; Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir.
Kovuşturma ise; İddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.

📍Cezaevi çeşitleri nelerdir?

Cevap: Kapalı Cezaevi, Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi, Kadın Kapalı Cezaevi, Gençlik Kapalı Cezaevi, Açık Cezaevleri, Eğitim Evleri, Gözlem Sınıflandırma Merkezleri

📍Müddetname nedir?
Cevap: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlüye düzenlenen ve hükümlüye cezaevine girişte verilen belgedir.


📍Hükmen Tutuklu ne demektir?
Cevap: Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğunun devamına karar verilenlere denir. Bu kararlar henüz kesinleşmemiştir.


📍İnfaz Hukuku nedir?
Cevap: Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır.

📍Tanık nedir?
Cevap: Soruşturma veya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişidir.

📍Karar Düzeltme nedir?
Cevap: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür.

📍Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne ifade etmektedir?
Cevap: Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir.

📍Göz altı ne demektir?
Cevap: Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile kanunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır.

📍Fezleke nedir?
Cevap: Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez Cumhuriyet Başsavcılıklarına iddianame öncesi sonuç yazısıdır. Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti)

Bir diğer anlamı ile fezleke; bir konuda verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış halidir.


📍CTE de tutulan defterleri yazınız?
Cevap: Gelen giden evrak kayıt defteri, Karar defteri, Ziyaret Defteri, Muhabere dosyası, Rapor dosyası, Mevzuat dosyası


📍Cumhuriyet Başsavcısının görevleri nelerdir?
Cevap: 
Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,
İş bölümü yapmak,
Gerektiğinde adli bölüme ilişkin görevleri yapmak,
Kanun yollarına başvurmak,
Duruşmalara katılmak ve duruşmaları izlemek,
Kanunda verilen diğer işleri yapmaktır.

📍Genel seçimler kaç yılda bir yapılmaktadır?
Cevap: Genel seçimler dört yılda bir yapılır.

📍Takriri Sükun Kanunu Hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 4 Mart 1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Takriri Sükun Kanunu amacı ; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ve Şeyh Sait İsyanının yarattığı tehlikenin ortaya koyduğu engelleri önlemek amacı ile yayınlanmıştır.
1929 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu kanun ile hükümete parti kapatmaktan tutun gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir.

📍İnfaz Koruma memurlarının görevleri nelerdir?
Cevap: Tutuklu ve hükümlülerin yemek ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak,
Revire çıkarmak,
Görüşlere götürüp getirmek,
Mahkemeye hazırlamak,
Tıraş ve kantin ihtiyaçlarının teminini yapmak,
Yöneticilerle görüştürülmesi işlemlerini yapmaktadırlar.


📍 Yüksek mahkemeler hangileridir?
Cevap: Danıştay , Yargıtay , Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi yüksek mahkemelerimizdendir. 

📍 Türkiye Cumhuriyetinin ilk Adalet Bakanı kimdir?
Cevap: 30 Ekim 1923 tarihinde göreve gelen Seyyid Bey , Türkiye Cumhuriyetinin ilk Adalet Bakanıdır. Seyyid Bey , 6 Mart 1924 tarihine kadar görevini sürdürmüştür.Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 2 ulaşmak için TIKLAYINIZGardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 3 ulaşmak için TIKLAYINIZ


https://www.bilgilendinburada.com/2022/04/gardiyanlik-mulakat-sorulari-bolum-3.html

Yorum Gönder

0 Yorumlar