Abdülmecid Dönemi Islahatları


Abdülmecid Dönemi 1839-1861 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde bir çok alanda ıslahatlar yapılmıştır. Dilerseniz bu ıslahatları tek tek inceleyelim ; 


 Abdülmecid Döneminde Yönetim ve Hukuk alanında yapılan Islahatlar ; 

 • Islahat yapmak amacı ile Meclis-i Ali Tanzimat kurulmuştur.
 • İl Genel meclisleri kurulmuştur.
 • 1855 yılında İstanbul'da ilk belediye kurulmuştur. ( Şehremaneti )
 • Fransa'dan ceza ve ticaret kanunları alınmıştır.
 • Karma mahkemeler kurulmuştur.
 • İltizam kaldırıldıktan sonra vergi toplamak için taşrada '' Muhasıllık Meclisleri '' oluşturulmuştur.


  Abdülmecid Döneminde Askeri alanında yapılan Islahatlar ; 

 • Ordu'ya Asakir-i Mansure yerine Nizamiye denilmiştir.
 • Askerlik Tanzimat Fermanı ile vatan görevi haline getirilmiştir. 
 • 1856'da gayrimüslim erkeklerden alınan cizye vergisi kaldırılmış, yerine nakdi bedel uygulaması getirilmiştir.
 • Jandarma ve Polis teşkilatı bu dönemde kurulmuştur.
 • Tanzimat Döneminde Abdülmecid, Abdülaziz ve V. Murat padişahlık yapmıştır.

 Abdülmecid Döneminde Eğitim alanında yapılan Islahatlar ; 

 • 1841'de ilk yarı resmi gazete olan Ceride-i Havadis çıkarılmaya başlanmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığının temelini oluşturan Maarif Nezareti kurulmuştur.
 • 1848'de Darülmuallimin adıyla ilk erkek öğretmen okulu açılmıştır.
 • 1851 yılında Encümen-i Daniş denilen ilk bilim kurulu oluşturulmuştur.
 • Kız rüştiyeleri açılmıştır.
 • 1860'da ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval yayınlanmaya başlanmıştır. (Şinasi)
 • 1850 yılında ilk dergi olan Vaka-yı Tıbbıye çıkarılmaya başlanmıştır.
 • Hukuk adayı yetiştirme amacı ile Mekteb-i Mülkiye kurulmuştur.


 Abdülmecid Döneminde Sosyal ve Ekonomik alanında yapılan Islahatlar ; 

 • 1840 yılında kaime denilen ilk kağıt para bastırılmıştır.
 • 1847 yılında Bank-ı Dersaadet açılmıştır. ( İlk özel banka )
 • 1854 yılında Şirket-i Hayriye denilen ilk deniz işletmesi açılmıştır.
 • 1854 yılında ilk kez Kırım Savaşı esnasında İngiltere'den dış borç alınmıştır.
 • 1856 yılında ise İngiliz sermayeli Osmanlı Bankası kurulmuştur.
 • Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Ahmet Arazi Kanunnamesi ile özel mülkiyet devlet tarafından tanınmış ve ülke toprakları beş kısma ayrılmıştır. ( Miri, mülk, metruk, mevat ve vakıf arazisi )
 • Mecidiye denilen ilk altın para bastırılmıştır.
 • İlk defa Kırım Savaşı sırasında telgraf kullanılmıştır.
 • 1856 'da Dolmabahçe Sarayı yaptırılmıştır.
 • Aydın - İzmir demiryolunun temeli atılmıştır.Yorum Gönder

0 Yorumlar